تاینی بوک

مطالب خواندنی و آموزشی

آموزش مازندرانی افعال

افعال مازندرانی

مهم ترین بخش در یادگیری زبان آموختن افعال است که بیشترین کاربرد را در گفتگوهای روزمره دارد. از آنجایی که افعال مازندرانی ریشه در زبان فارسی دارند یاد گرفتن آن کار سختی نیست.

در اینجا سعی کردیم لیست کاملی از افعال را بیاوریم و با درج علائم نحوه تلفظ را نیز مشخص کرده ایم. در ضمن افعال به صورت دستوری هم ضمیمه شده است.

توجه کنید همان طور که در دروس قبل گفتیم  مردم مازندران به ۱۲ لهجه مختلف صحبت میکنند که تفاوت آن در تلفظ برخی کلمات است. در این درس و همه دروس یادگیری زبان طبری که توسط تاینی بوک منتشر می شود لهجه ی مردم شهرستان قائم شهر  مورد استفاده قرار میگیرد. یادگیری یک لهجه برای صحبت کردن با مردم همه شهر های مازندران کافیست و تفاوت چندانی ندارد.

خوابیدن = باخِتِن                  بخواب= باخِس

دویدن= دوبیتِن                     بدو= دوبَی

ایستادن= اس هاکردن           به ایست = استاکِن

نشستن = هِنیشتِن              بشین = هِنیش

خوردن=بَخِردِن                      بخور = بَخِر

گفتن = باتِن                        بگو=بَواش

پوشیدن=دَپوشیِن                 بپوش=دَپوش

دیدن=هارِشیِن                    ببین=هارِش

شنیدن = بِشتوستِن             بشنو=بِشتو

گریه کردن = بِرمه هاکِردِن      گریه کن = بِرمه هاکِن

رقصیدن= چَکّه بَزوئن             برقص= چَکّه بَزِن

دوختن = بَدوتِن                    بدوز =بَدوز

پختن = بَپِتِن                       بپز=بَپِج

جویدن = بَجوستِن                بجو=بَجو

بریدن= بَوریِن        ببر=بَورین

آوردن= بیاردِن      بیار=بیار

پریدن =بَپِرِستِن         بپر=بَپِر

زدن= بَزوئن           بزن= بَزِن

بوسیدن=خِش هِدائن       ببوس=خِش هاده