mk2-chat-book
امروز به یاد چند دهه قبل که بازی های دو بعدی مورتال کامبت دل خوشی نوجوانان و جوانان مخصوصا دوست داران بازی های فایتینگ بود همه رمزها و کدهای بازی Mortal Kombat 2  را با جزئیات و به زبان شیرین فارسی آماده کرده ایم.در واقع این نسخه بعد از چند بار بازنویسی و اصلاح و افزودن جزئیات بیشتر برای اولین بار توسط تاینی بوک منتشر می شود.
توجه : اگر از طرفداران این بازی جذاب و دوست داشتنی هستید میتوانید مطالب زیادی را در مورد سری بازی های مورتال کامبت در تاینی بوک پیدا کنید. در واقع مورتال کامبت یکی از موضوعات اصلی سایت را تشکیل می دهد و هدف ما انتشار مطالب فارسی مفید  و کاربردی برای طرفداران این بازی است.
Baraka
باراکا (معروف به خون آشام)
فنون ویژه
ضربه تیغه : عقب و HP  را باھم فشار دھید
نور تیغه : پایین ، عقب ، HP
لگد بزرگ : جفت شوید وسریع ٢ بار HK را بزنید
چرخش تیغه : ٣ بار عقب ، LP
فنون پایانی
فاتالیتی اول : عقب ، عقب ، عقب ، عقب ، HP
فاتالیتی دوم : عقب ، جلو ، پایین ، جلو ، LP
فرند شیپ : دفاع را نگه دارید و بزنید ٢ بار بالا، ٢ بار جلو ، HK
بی بی تالیتی : ٣ بار جلو ، HK
استاگ فاتالیتی  : دو بار جلو ، پایین ، HK
Jax
جکس
فنون ویژه
موج انرژی : جلو ، پایین ، عقب ، HK
مشت به زمین : برای ٣ ثانیه LK را نگهدارید و سپس رها کنید
مشت قدرتی : ٢ بار جلو ، LP
( می توانید بعد از زدن این فن بالافاصله برای بیشتر شدن ضربات دکمه LP را پشت سر ھم بزنید )
شکستن کمر : زمانی که حریف در حال پرش است شما ھم باید به سمت او بپرید ودکمه دفاع را بزنید تا این حرکت را
در ھوا روی حریف انجام دھید.
کوبیدن به زمین : به حریف جفت شوید و LP را بزنید وسپس پشت سر ھم دکمه  HP را فشار دھید.
فنون پایانی
فاتالیتی اول : دفاع ، دفاع ، دفاع ، دفاع ، LP
فاتالیتی دوم : به حریف بچسبید ، LP را نگه دارید ، جلو ، جلو ، جلو ، LP را رها کنید
فرند شیپ : دفاع را نگه دارید ، پایین پایین بالا بالا LK
بی بی تالیتی : دفاع را نگه دارید ، پایین بال پایین بالا LK
استاگ فاتالیتی  : دفاع را نگه دارید ، بالا بالا پایین LK
Johhny Cage
جانی کیج
فنون ویژه
حرکت موجی : عقب ، پایین ، عقب HP
لگد موجی : عقب ، جلو LK
ضربه به نقطه حساس : دفاع و LP را با ھم بزنید.(باید تقریبا به حریف جفت شوید)
پرتاب توپ سبز به ھوا : جلو ، پایین ، عقب HP
پرتاب توپ سبز : عقب ، پایین ، جلو LP
فنون پایانی
فاتالیتی اول (جدا کردن بدن از کمر) :   جفت شوید و بزنید ٢ بار پایین ، ٢ بار جلو ، LP
فاتالیتی دوم : جفت شوید و بزنید ٢ بار جلو ، پایین ، بالا
( برای زدن ٣ تا ضربه به جای یکی در این فن باید پایین و دفاع و LP و LK را با ھم فشار دھید)
فرند شیپ : چهار بار پایین HK
بی بی تالیتی : سه بار عقب HK
استاگ فاتالیتی  : سه بار پایین HK
Kitana
کیتانا
فنون ویژه
ضربه با باد بزن : عقب و HP را با ھم فشار دھید
پرتاب باد بزن : ٢ بار جلو HP و LP را با ھم فشار دھید.
ایجاد موج با باد بزن : ٣ بار عقب HP
پرواز و مشت : جلو ، پایین ، عقب HP
فنون پایانی
فاتالیتی اول : به حریف جفت شوید و بزنید ۳ بار دفاع HK
فاتالیتی دوم : به حریف جفت شوید و LK  را نگه دارید و بزنید جلو جلو پایین جلو و سپس LK  را رها کنید.
فرند شیپ : دفاع را نگه دارید و بزنید ۳ بار پایین بالا LK
بی بی تالیتی : ٣ بار پایین LK
استاگ فاتالیتی  : جلو پایین جلو HK
Kang Lao
کانگ لائو (معروف به کلاھی یا کلاه دار)
فنون ویژه
پرواز و در امدن از زمین : پایین ، بالا
لگد ھوایی : بپرید و زمانی که روی ھوا ھستید بزنید : پایین HK
پرتاب کلاه : عقب ، جلو ، LP
( بعد از زدن این فن میتونید برای جھت دادن به کلاه از دکمه پایین و بالا استفاده کنید )
چرخش گردباد : دفاع را نگه دارید و بزنید : بالا ، بالا ، LK
ضربه ی سر : جفت شوید ودکمه HP را بزنید.
فنون پایانی
فاتالیتی یک :  ٣ بار جلو HK
فاتالیتی دو : LP را نگه دار و بزن عقب ، جلو و سپس برو تو زمین حریف و بعد LP را رها کن.
فرندشیپ :  ٣ بار عقب ، پایین HK
بی بی تالیتی : ۲ بار عقب ۲ بار جلو HK
استاگ فاتالیتی : سه بار جلو HP
Liu Kang
لیو کانگ (معروف به بروسلی)
فنون ویژه
توپ اتشیین بالا : جلو ، جلو ، HP
(می توانید روی ھوا ھم این فن را بزنید )
توپ اتشین پایین : ٢ بار جلو LP
لگد حرفه ای : ٢ بار جلو HK
لگد بایسیکل یا دوچرخه ای یا به قول بعضی ھا ۴٠ ضرب : برای ۵ ثانیه دکمه LK را نگه داشته وسپس
رھا کنید.
فنون پایانی
فاتالیتی یک : پایین ، جلو ، ٢ بار عقب HK
فاتالیتی دو : Rotate joystick 360 degrees counter-clockwise from opponent
فرندشیپ : جلو ، ٣ بار عقب ، LK
بی بی لیتی :  ٢ بار پایین ، جلو ، عقب  ، LK
استاگ فاتالیتی : عقب ، ٢ بار جلو ، LK
Mileena
میلنا
فنون ویژه
پرتاب خنجر : HP را برای ٣ ثانیه نگه دار و سپس رھا کن.
این فن روی ھوا نیز امکان پذیر است.
 لگد ھوایی : ٢ بار جلو LK
قلت زدن : ٢ بار عقب ، پایین HK
فنون پایانی
فاتالیتی یک (خنجر زدن) : جفت شوید و بزنید : جلو ، عقب ،جلو LP
فاتالیتی دو ( بلعیدن حریف ) :  HK را نگه دارید و سپس به حریف جفت شوید و پس از ۵ ثانیه HK را رھا کنید.
فرند شیپ : دفاع را نگه دارید و بزنید : ٣ بار پایین ، بالا ، HK
بی بی لیتی : ٣ بار پایین ، HK
استاگ فاتالیتی : جلو ، پایین ، جلو ، HK
Riden
ریدن (معروف به خدای رعد و برقی)
فنون ویژه
پرتاب برق : پایین ، جلو ، LP
پرواز به جلو : ٢ بار عقب ، جلو
این فن روی ھوا نیز امکان پذیر است.
غیب و ظاھر : پایین ، بالا
برق دادن : HP را برای ۵ ثانیه نگه دارید ، به حریف جفت شوید و سپس رھا کنید.
فنون پایانی
فاتالیتی یک : LK را برای ٣ ثانیه نگه دارید و پس از جفت شدن رھا کرده و دکمه دفاع را ھمراه با LK فشار دھید.
فاتالیتی دو : HP  را برای ۴ ثانیه نگه دارید و پس از جفت شدن رھا کنید.
فرندشیپ : پایین ، عقب ، جلو ، HK
بی بی لیتی : دفاع را نگه دارید و بزنید ٢ بار پایین ، بالا ، HK
استاگ فاتالیتی : ۳ بار بالا HP
Reptile
رپتایل ( خزنده )
فنون ویژه
پرتاب ماده سبز : ٢ بار جلو HP
لیز خوردن : دکمه ھای عقب ، دفاع ، LK ، LP  را با ھم بزنید.
پرتاب توپ زرد : ٢ بار عقب را زده وسپس دکمه ی HP و LP را با ھم بفشارید.
نامرئی : دفاع را نگه دارید و بزنید ٢ بار بالا ، پایین HP
فنون پایانی
فاتالیتی یک : به وسط زمین بروید و بزنید ٢ بار عقب ، پایین LP
فاتالیتی دو (نصف کردن) :  وقتی که نامرئی ھستید به حریف جفت شده و بزنید ٢ بار جلو ، پایین HK
فرندشیپ : ٢ بار عقب ،پایین LP
بی بی لیتی : پایین ، ٢ بار عقب LP
استاگ فاتالیتی : ٢ بار پایین ، ٢ بار جلو ، دفاع
Scorpion
اسکورپیون (عقرب )
فنون ویژه
پرتاب بند : ٢ بار عقب LP
ضربه از پشت : پایین ، عقب LP
این فن روی ھوا نیز امکان پذیر است.
پرتاب حریف : زمانی که حریف روی ھواست به سمت او بپرید و دکمه دفاع را بزنید تا فن رویش اجرا شود.
حرکت حرفه ای : جلو ، پایین ، عقب LK
فنون پایانی
فاتالیتی یک : دفاع را نگه دارید و بزنید : ٢ بار بالا HP
فاتالیتی دو :  HP را نگه داید و سپس به حریف جفت شوید و بزنید پایین ، ٣ بار جلو و سپس HP را رها کنید.
فرندشیپ : ٢ بار عقب ، پایین HK
بی بی لیتی : پایین ، ٢ بار عقب HK
استاگ فاتالیتی : پایین ، ٢ بار جلو ، دفاع
Shang tsung
شانگ تسونگ (معروف به جادوگر)
فنون ویژه
پرتاب ١ جمجمه اتشین : ٢ بار عقب HP
پرتاب ٢ جمجمه اتشین : ٢ بار عقب، جلو HP
پرتاب ٣ جمجمه اتشین : ٢ بار عقب ، ٢ بار جلو HP
تبدیل ھا
(این کاراکتر میتواند به تمام کارکتر ھا تبدیل شود )
Liu Kang : عقب ، ٢ بار جلو ، دفاع
Kung Lao : عقب ، پایین ، عقب HK
Johnny Cage : عقب ، عقب ، پایین LP
Reptile : دفاع را نگھدارید وبزنید : بالا ، پایین HP
Sub-Zero : جلو ، پایین ،جلو HP
Kitana : ٣ بار دفاع
Jax : پایین ، جلو ، عقب HK
Melina  : دکمه HP را برای ٢ ثانیه نگه دار و سپس رھا کنید.
Baraka : ٢ بار پایین LK
Scorpion : دفاع را نگه دار و ٢ بار بالا را بزن.
Raiden : پایین ، عقب ، جلو LK
فنون پایانی
فاتالیتی یک : (جفت شوید) HK را برای ٢ ثانیه نگه دارید و سپس رھا کنید.
فاتالیتی دو :  جفت شوید و بزنید بالا ، پایین ، بالا LK
فاتالیتی ۳ : LP را برای ٣٠ ثانیه نگه دارید و سپس رھا کنید.
( چون در زمان فینیش ھیم / ھر ٣٠ ثانیه وقت ندارید باید دکمه را در زمان بازی نگه دارید و زمان فینیش
ھیم/ ھر رھا کنید)
فرندشیپ :  ٢ بار عقب ، پایین ، جلو HK
بی بی لیتی :  عقب ، جلو ، پایین HK
استاگ فاتالیتی : دفاع را نگه دارید و بزنید ٢ بار پایین ، بالا سپس دفاع را رھا کنید وسریع دکمه  پایین را بزنید.
Sub Zero
ساب زیرو ( زیر صفر – معروف به یخی )
فنون ویژه
یخ کردن : پایین ، جلو LP
یخ گذاشتن : پایین ، عقب LK
لیز خوردن : دکمه ھای عقب ، دفاع LP ، LK را با هم فسار دهید.
فنون پایانی
فاتالیتی یک
قسمت اول : ٢ بار جلو ، پایین HK
قسمت دوم : به حریف یخ زده جفت شوید و بزنید جلو ، پایین ، ٢ بار جلو HP
فاتالیتی دو : را نگه دارید و به طرف زمین حریف بروید و سپس بزنید : ٢ بار عقب ، پایین ، جلو و سپس LP را رھا کنید.
فرندشیپ : ٢ بار عقب ، پایین HK
بی بی لیتی : پایین ، ٢ بار عقب HK
استاگ فاتالیتی : پایین ، ٢ بار جلو ، دفاع
گرد آوردی ، تهیه و تنظیم : پایگاه تفریحی آموزشی تاینی بوک

« »