تاینی بوک

مطالب خواندنی و آموزشی

همه رمز و رازهای مورتال کامبت ۳

 

دفترچه رمز مورتال کامبت 3

دفترچه رمز مورتال کامبت ۳

این دفترچه شامل فنون ویژه (Special Moves) همه شخصیت های آزاد و قفل شده و همچین فینیش هیم/هر ها (فاتالیتی ، انیمالیتی ، بیبیلیتی ، استاگ فاتالیتی ، فرندشیب) و راهکار فعال سازی کاراکترهای مخفی است.

در انتهای مطلب روش بازی ۸ نفره و نحوه انتخاب کاراکتر به صورت راندوم نیز شرح داده شده است.

برای اشنایی بیشتر با نحوه استفاده از این رمز ها میتوانید راهنمای مورتال کامبت را مطالعه کنید.

 

Kabal (کابال)

Special Moves
Plasma Blast: B, B, HP (Also in air)
Nomad Dash: B, F, LK
Ground Saw: B, B, B, RN

Finishers
Fatality 1 – Head Inflate: D, D, B, F, BL (Sweep)
Fatality 2 – Heart Attack: RN, BL, BL, BL, HK (Close)
Babality: RN, RN, LK (Anywhere)
Friendship – Marshmallow: RN, LK, RN, RN, U (Half Screen)
Animality – Bony Rhino: (Hold HP), F, F, D, F, (Release HP) (Close)
Stage: BL, BL, HK (Close)

Kano (کانو)

Special Moves
Knife Throw: D, B, HP
Cannonball: (Hold LK) 3 seconds, (Release LK)
Knife Swipe: D, F, HP
Chokehold: D, F, LP
Air Throw: BL (In Air, Close)

Finishers
Fatality 1 – Skeleton Rip: (Hold LP), F, D, D, F, (Release LP) (Close)
Fatality 2 – Eye Laser: LP, BL, BL, HK (Sweep)
Babality: F, F, D, D, LK (Anywhere)
Friendship – Bubblegum: LK, LK, RN, RN, HK (Half Screen)
Animality – Spider: (Hold HP), BL, BL, BL, BL, (Release HP) (Close)
Stage: (Hold BL), U, U, B, LK (Close)

Kung Lao (کانگ لائو)

Special Moves
Hat Throw: B, F, LP
Teleport: D, U (HP or HK to attack after)
Diving Kick: (D+HK) (In air)
Whirlwind Spin: F, D, F, RN, (Tap RN Repeatedly)

Finishers
Fatality 1 – Hat Slice: F, F, B, D, HP (Sweep)
Fatality 2 – Spin Cycle: RN, BL, RN, BL, D (Anywhere)
Babality: D, F, F, HP (Anywhere)
Friendship – Go Fetch: RN, LP, RN, LK (Half Screen)
Animality – Leopard: RN, RN, RN, RN, BL (Close)
Stage: D, D, F, F, LK (Close)

Liu Kang (لیو کانگ)

Special Moves
High Fireball: F, F, HP (Also in air)
Low Fireball: F, F, LP
Flying Kick: F, F, HK
Bicycle Kick: (Hold LK) 4 seconds, (Release LK)

Finishers
Fatality 1 – Fire Chi: F, F, D, D, LK (Anywhere)
Fatality 2 – Arcade Drop: U, D, U, U, (BL+RN) (Anywhere)
Babality: D, D, D, HK (Anywhere)
Friendship – Shadow Puppet: RN, RN, RN, (D+RN) (Half Screen)
Animality – Dragon: (Hold BL) D, D, U (Sweep)
Stage: RN, BL, BL, LK (Close)

Nightwolf (گرگ شب)

Special Moves
Spirit Arrow: D, B, LP
Tomahawk Swipe: D, F, HP
Shoulder Charge: F, F, LK
Projectile Reflector: B, B, B, HK

Finishers
Fatality 1 – Spirit Light: U, U, B, F, BL (Close)
Fatality 2 – Lightning Summon: B, B, D, HP (Outside Sweep)
Babality: F, B, F, B, LP (Anywhere)
Friendship – Raiden Transformation: RN, RN, RN, D (Half Screen)
Animality – Wolf: F, F, D, D (Close)
Stage: RN, RN, RN, BL (Close)

Sektor (سکتور)

Special Moves
Missile: F, F, LP
Homing Missile: F, D, B, HP
Teleport Uppercut: F, F, LK (Also in air)

Finishers
Fatality 1 – Compactor: LP, RN, RN, BL (Sweep)
Fatality 2 – Flamethrower: F, F, F, B, BL (Full Screen)
Babality: B, D, D, D, HK (Anywhere)
Friendship – Hammer Time: RN, RN, RN, RN, D (Outside Sweep)
Animality – Bat: F, F, D, U (Close)
Stage: RN, RN, RN, D (Close)

Shang Tsung (شانگ تسونگ)

Special Moves
Single Flaming Skull: B, B, HP
Double Flaming Skulls: B, B, F, HP
Triple Flaming Skulls: B, B, F, F, HP
Volcanic Triple Skulls: F, B, B, LK

Morphs
Cyrax: BL, BL, BL
Jax: F, F, D, LP
Kabal: LP, BL, HK
Kano: B, F, BL
Kung Lao: RN, RN, BL, RN
Liu Kang: (Hold BL) F, D, B, U, F
Nightwolf: U, U, U
Sektor: D, F, B, RN
Sheeva: F, D, F, LK
Sindel: B, D, B, LK
Sonya: (D+LP+BL+RN)
Stryker: F, F, F, HK
Sub-Zero: F, D, F, HP

Finishers
Fatality 1 – Bed of Nails: (Hold LP), D, F, F, D, (Release LP) (Close)
Fatality 2 – Soul Steal: (Hold LP), RN, BL, RN, BL, (Release LP) (Close)
Babality: RN, RN, RN, LK (Anywhere)
Friendship – Joust: LK, RN, RN, D (Half Screen)
Animality – Cobra: (Hold HP), RN, RN, RN, (Release HP) (Sweep)
Stage: (Hold BL), U, U, B, LP (Close)

Sheeva (شیوا)

Special Moves
Fireball: D, F, HP
Ground Pound: B, D, B, HK
Teleport Stomp: D, U

Finishers
Fatality 1 – Nail Driver: F, D, D, F, LP (Close)
Fatality 2 – Skin Rip: (Hold HK), B, F, F, (Release HK) (Close)
Babality: D, D, D, B, HK (Anywhere)
Friendship – Spinning Plates: F, F, D, F, HP (Half Screen)
Animality – Scorpion: RN, BL, BL, BL, BL (Close)
Stage: D, F, D, F, LP (Close)

Sindel (سیندل)

Special Moves
Fireball: F, F, LP
Banshee Scream: F, F, F, HP
Levitate: B, B, F, HK (Press BL to land)
Air Fireball: D, F, LK (In air)

Finishers
Fatality 1 – Split Ends: RN, RN, BL, RN, BL (Sweep)
Fatality 2 – Banshee Screech: RN, BL, BL, (BL+RN) (Close)
Babality: RN, RN, RN, U
Friendship – Field Goal: RN, RN, RN, RN, RN, U (Sweep)
Animality – Wasp: F, F, (U+HP) (Sweep)
Stage: D, D, D, LP

Sonya (سونیا)

Special Moves
Energy Rings: D, F, LP
Leg Grab: (D+LP+BL)
Square Wave Punch: F, B, HP
Rising Bicycle Kick: B, B, D, HK

Finishers
Fatality 1 – Flame Kiss: B, F, D, D, RN (Full Screen)
Fatality 2 – Purple Haze: (Hold BL+RN), U, U, B, D, (Release BL+RN) (Half Screen)
Babality: D, D, D, F, LK (Anywhere)
Friendship – Swing Arms: B, F, B, D, RN (Half Screen)
Animality – Hawk: (Hold LP), B, F, D, F, (Release LP) (Close)
Stage: F, F, D, HP (Close)

Stryker (استریکر)

Special Moves
Low Grenade: D, B, LP
High Grenade: D, B, HP
Baton Trip: F, B, LP
Baton Throw: F, F, HK

Finishers
Fatality 1 – Explosives: D, F, D, F, BL (Close)
Fatality 2 – Tazer: F, F, F, F, LK (Half Screen)
Babality: D, F, F, B, HP (Anywhere)
Friendship – Crossing Guard: LP, RN, RN, LP (Half Screen)
Animality – T-Rex: RN, RN, RN, BL (Sweep)
Stage: (Hold BL) F, U, U, HK (Close)

Sub-Zero (ساب زیرو)

Special Moves
Freeze: D, F, LP
Slide: (B+LP+LK+BL)
Ice Clone: D, B, LP (Also in air)
Ice Shower: D, F, HP
Ice Shower (Front): D, F, B, HP
Ice Shower (Behind): D, B, F, HP

Finishers
Fatality 1 – Overhead Ice Shatter: BL, BL, RN, BL, RN (Close)
Fatality 2 – Frosty!: B, B, D, B, RN (Sweep)
Babality: D, B, B, HK (Anywhere)
Friendship – Snowman: LK, RN, RN, U (Half Screen)
Animality – Polar Bear: (Hold BL), F, U, U (Close)
Stage: B, D, F, F, HK (Close)

 Smoke (اسموک)

Special Moves
Spear: B, B, LP
Teleport Uppercut: F, F, LK (Also in air)
Invisibility: (Hold BL), U, U, RN
Air Throw: BL (In Air, Close)

Finishers
Fatality 1 – Armageddon: (Hold BL), U, U, F, D (Full Screen)
Fatality 2 – Smoke Bomb: (Hold BL+RN), D, D, F, U (Half Screen)
Babality: D, D, B, B, HK (Anywhere)
Friendship – Foghorn: RN, RN, RN, HK (Full Screen)
Animality – Bull: D, F, F, BL (Full Screen)
Stage: F, F, D, LK (Close)

آزادسازی اسموک

SNES

۱- دستگاه را روشن کنید.

۲- در صفحه اول (A + چپ) را نگه دارید.

۳- در صفحه دوم ( B + راست ) را فشار دهید.

۴-  در صفحه سوم (X + Y) را فشار دهید.

۵- اگر کد به درستی وارد شود در صفحه بعدی میتوانید با اسموک بازی کنید.

روش دوم :

در صفحه اصلی (جایی که استارت و آپشن قرار دارد) خیلی سریع کد زیر را از چپ به راست وارد کنید:

A, B, Right, Left, Down, Down, Up, Up

صفحه Kooler Stuff ظاهر می شود که در آنجا میتوانید کاراکتر اسموک را فعال کنید.

 

سگا جنسیس

روش اول :
۱- بازی را اجرا کنید و صبر کنید تا آرم مورتال کامبت ۳ ظاهر شود.

۲- وقتی صدای زنگ شنیده شد کد زیر را از چپ به راست و سریع وارد کنید :
A, B, B, A, Down, A, B, B, A, Down, Up, Up

روش دوم :

۱- در صفحه اصلی (جایی که منوی استارت و آپشن قرار دارد) کد زیر را از چپ به راست و سریع وارد کنید :

C, Right, A, Left, A, Up, C, Right, A, Left, A, Up

۲- منوی کیلر کودز آزاد می شود که میتوانید در این منو کاراکتر اسموک را فعال کنید.

پلی استیشن
روش اول :

کد (۶-۹-۶) (۰-۱-۰) را قبل از شروع بازی در صفحه اسکرین کد وارد کنید.

روش دوم :

۱- زمانی که از اجرای بازی لوگوی تجاری ظاهر می شود کد زیر را از راست به چپ بزنید :

 مربع ، ضربدر ، دایره ، مثلث , R1, R1, R2, R2, R1, R1

۲- بعد صدای شائو کان را می شنوید که میگوید شما هرگز برنده نخواهید شد.

۳- وقتی لوگوی mk3 ظاهر می شود دکمه بالا را فشار دهید تا علامت سوال اشکار شود.

۴- با ورود به علامث سوال میتوانید از کاراکتر اسموک استفاده کنید.

ارکید ، پلی استیشن ۲ ، گیم کیوب ،ایکس باکس
برای بازی به عنوان Smoke ، پس از باختن یک مسابقه کد “(۴-۳-۲-۲-۲) (۲-۰-۹-۰-۱)” را در صفحه Ultimate Kombat Kode وارد کنید.

Noob Saibot (نوب سایبوت)

مبارزه با نوب سایبوت

  • بازی را در حالت دو نفره شروع کنید.
  • قبل از شروع بازی کد (۲-۴-۳)(۹-۶-۷) را وارد کنید.
  • کسی که بازی را ببرد میتواند با کاراکتر Noob-Saibot بازی کند.

Motaro (موتارو)

Special Moves (SNES/Gen)
Fireball: D, B, HP
Grab and Punch: F, F, LP
Teleport: D, U

آزاد سازی موتارو

SNES

۱- در صفحه اصلی جایی که منو استارت/آپشن قرار دارد کد زیر را از چپ به راست و سریع بزنید :

A, B, Right, Left, Down, Down, Up, Up
۲- منوی Kooler Stuff فعال می شود.
۳- با ورود به این منو میتوانید کاراکتر موتارو را فعال کنید.

Genesis

۱- در صفحه اصلی کد زیر را از چپ به راست و سریع وارد کنید :

C, Right, A, Left, A, Up, C, Right, A, Left, A, Up

۲- منوی Killer Codes فعال می شود.
۳- در این منو میوانید کاراکتر موتارو را آزاد کنید.

Shao Kahn (شائوکان)

Special Moves (SNES/Gen)
Fireball: B, B, F, LP
Shoulder Charge: F, F, LP
Rising Charge: F, F, HP
Hammer Smash: B, F, HP
Taunt: D, D, LK
Laugh: D, D, HK

آزاد سازی شائوکان

SNES

۱- در صفحه اصلی جایی که استارت/آپشن قرار دارد کد زیر را از چپ به راست و سریع بزنید :

 X, B, A, Y, Up, Left, Down, Right, Down
۲- منوی Scott’s Stuff فعال می شود.
۳- در این منو میتوانید کاراکتر شائوکان را آزاد کنید.

Genesis

۱- در صفحه اصلی کد زیر را از چپ به راست و سریع وارد کنید :

C, Right, A, Left, A, Up, C, Right, A, Left, A, Up

۲- منوی Killer Codes فعال می شود.

۳- در این منو میتوانید کاراکتر شائو کان را آزاد کنید.

 

نحوه بازی ۸نفره (۸*۸) در Mortal Kombat 3

در صفحه اصلی جایی که Start/Options قرار دارد دکمه A و B و C را همزمان نگه دارید بعد استارت را فشار دهید.

 

نحوه انتخاب مبارز به صورت راندوم (اتفاقی) در Mortal Kombat 3

در صفحه انتخاب کاراکتر بر روی Shung Tsung (شانگ تسونگ) رفته و دکمه بالا+استارت را بزنید. برای پلیر دوم باید اینکار را زمانی که روی کاراکتر Liu Kang (لیوکانگ) هستید انجام دهید.

نحوه بازکردن منوهای مخفی بازی Mortal Kombat 3

بازی مورتال کامبت ۳ دارای سه منوی مخفی است که بعد از دو منوی اصلی (استارت و آپشن) قرار گرفته و به خط سوم ،چهارم و پنجم معروف است.برای آوردن منوی مخفی تنها کافی است زمانی که در صفحه اصلی قرار دارید قبل از اینکه هر دکمه دیگری را بزنید کد ها را از چپ به راست و سریع وارد کنید.

خط سوم : B, A, Down, Left, A, Down, C, Right, Up, Down

محتویات : تنظیم زمان ، بیو گرافی افراد ، انتخاب مراحل 

خط چهارم : A, C, Up, B, Up, B, A, Down

محتویات  : Sound Test ، Continues ، Bio Screen

خط پنجم :  C, Right, A, Left, A, Up, C, Right, A, Left, A, Up

محتویات : کاراکتر اسموک ، شائو کان و موتارو + آسان سازی فاتالیتی ها